Del jardí bell de València
és Ayelo ermosa flor
que escampa, arreu, les fragàncies
que despedeix lo seu cor
Miguel Ferrándiz . "Himne a Ayelo"


sábado, 31 de octubre de 2020

LA CARRASCA DE JOSE. Per Mariló Sanz i Mª Jesús Juan

 

  

El carrer sant Antoni està de festa i ho celebra com tots els anys. Veïns i veïnes participen de la foguera, dels esmorzars, de la cassola d’arròs al forn, dels jocs, dels oficis religiosos, de la benedicció dels animals …i també participen recordant als familiars o amics que ja no estan. I no parlem dels que es van traslladar a altre carrer o poble, perquè eixos, la majoria, tornen a celebrar la festa com ho feien quan eren del veïnat, parlem dels que un dia van mamprendre el viatge final.

Si, així és. Tots els  fills del carrer d’una manera o altra  estan presents perquè mentre hi vivien van gaudir amb els amics o la família i la festa és en part seua. I a més sempre passa, que quan més festa és més se’n recordem del que falta.

Durant les festes de Sant Antoni són  molts els absents i recordats, cada família té els seus i tots saben que des d’algun lloc, els miren i els acompanyen. Tal volta  fins i tot és sant Antoni l’encarregat d’ acompanyar-los i en estes dates de gener estan  celebrant la festivitat com nosaltres. Eixe és el consol, eixa és l’esperança: que allà on estan comparteixen la nostra alegria i la festa.

Tots el que en algun moment formaren part del carrer són especials però hui anem a recordar a un jove, Jose Gimenez Campos. Jose  vivia amb els pares, Maruja i Pepe, al carrer sant Antoni. Ho va fer durant 22 anys. El malaurat destí va fer que en foren tan pocs. 

Jose destaca per un aspecte exclusiu: no tothom pot dir que  té en el seu honor un arbre plantat  just davant d’on reposa fins a l’eternitat. L’arbre és una carrasca. Fa 25 anys que es va plantar al cementeri, a les poques setmanes de ser enterrat Jose. No és una carrasca qualsevol. És una carrasca carregada de simbolisme i  carregada d’estima, és  la que custodia a Jose de nit i de dia.  

Jose treballava als vivers de la Baronia d’Ontinyent. Feia un any que hi era i gaudia amb el treball que el mantenia en contacte amb la natura. Just en els dies que va morir, tenia previst plantar la carrasca, que ara li fa companyia, a Ontinyent. Però no va poder ser, a partir d’eixe moment, la carrasca no podria plantar-se on estava previst en un principi perquè per les fatals circumstàncies s’havia convertit en la carrasca de Jose.

Quan els amos de la Baronia van anar a l’enterro del jove van veure un arbre mort just enfront del nínxol i  van decidir que eixe era el millor lloc per a la carrasca. Les arrels mortes havien de donar pas a les arrels vives de l’arbre de Jose. L’arbre tenia la missió de preservar la memòria del jove i de custodiar-lo. I segur que des del primer moment Jose ho agraeix pel seu vincle amb la natura, que era el lloc que buscava per a reflexió, el lloc que l’omplia de goig i que alhora era el seu refugi. Jose era una persona, malgrat la seua joventut, molt madura.  

I és que quatre anys en Jumilla i dos en Catarroja, sis en total fora de l’abric familiar, ajuden a madurar i a tindre una concepció diferent de la vida. Una concepció en la qual l’autonomia és fonamental i l’amistat és un eix fort. Jose tenia amics de fora i també d’Aielo, Alfredo era un dels més estimats al poble, ho va deixar escrit en un àlbum de fotografies que recopila-la part de la seu curta vida. Als 14 anys se’n va anar a Jumilla a fer estudis agraris i després a Catarroja per l’especialització. El tema agrari li agradava molt. Admirava al iaio que sempre estava al camp i el volia imitar. També li agradaven les motos, que eren la seua distracció. Era músic però ho deixà, els estudis eren prioritaris. Tot no ho podia portar endavant. Va fer viatges de final de curs per Europa i altres per Espanya complementaris del que estudiava.

Cada cap de setmana tornava a casa i mai faltava en les festes de sant Antoni. La festa sempre és un comboi i per a Jose també ho era. Ja de ben xicotet el iaio, Vicentico el mitger d’Ortiz, l’agafava i se l’emportava a alguns actes. I eixa estima per la festa iniciada des de menudet i de mans d’una persona amant de la festa va anat calant. El iaio va ser un dels iniciadors de la festa de sant Antoni i eixe entusiasme el va influenciar. De menudet el que més li agradava eren les cucanyes i els conillets d’indies que eixien, tots els xiquets en volien, eren uns conillets criats a propòsit per a la festa. I també li agradava, com tots els xiquets, escampar les brases de la foguera i córrer amunt a avall pel carrer i per la zona de la Barceloneta.

La vida no és mai igual quan es perd a un ser estimat. La vida no és justa quan trenca vides joves que acaben d’iniciar el camí de vida, joves que tenen idees emprenedores que no porten endavant per culpa del fatal destí. No hi ha consol, malgrat els anys passats, però hem de pensar que és una pèrdua només física.  Tots els veïns absents del carrer de Sant Antoni estan presents al cor dels qui els van estimar, però la família de Jose, a més a més,  compta amb la satisfacció de saber que a partir d’ara tothom sabrà, si no ho sap ja,  que al cementeri hi ha una carrasca del fill que hi està per a sempre com una petjada d’estima.


La carrasca va ser plantada fa 25 anys i tenia la grandària d’una persona. A hores d’ara ha crescut molt. Potser siga l’influx de Jose que no ha parat de fer la feina que li agradava i en tot moment té cura de l’arbre, potser siga  també la  manera que té d’agrair-li la seua custòdia perenne. En tot cas, la carrasca simbolitza la vida que, malgrat tot,  continua.

 

 

Mariló Sanz

Mª Jesús Juan

Programa de Festes

 Sant Antoni 2020

 

 

viernes, 30 de octubre de 2020

CASA-CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE AIELO DE MALFERIT. Por Mariló Sanz Mora i Mª Jesús Juan Colomer

25-10-1925 Bendición de la Casa Cuartel, al Ensanche.

Riñas, peleas, robos, ajustes de cuentas… son aspectos integrantes en mayor o menor medida dentro de la sociedad.

 Al finalizar las guerras carlistas era imperante la creación de una institución para guardar el orden y proteger las personas y propiedades. Y así, en España, el Cuerpo de la Guardia Civil se creó el 28 de marzo de 1844, y pronto se difundió por todas las provincias.

 Ya en la Edad Media, se creó la Santa Hermandad con la misma finalidad, y se mantuvo vigente hasta 1835.

 El Ayuntamiento de Ayelo de Malferit manifestó por primera vez en 1908 la necesidad de crear un Cuartel de la Guardia Civil en la localidad.

 "... Al objeto de que puedan estar mejor guar­dados los montes y evitar en lo posible las presentes riñas que se suceden debido al carácter un tanto decidido de la mayoría de los habitantes...”

 A cambio el Ayuntamiento se comprometía a ofrecer

 “… Casa Cuartel, exclusión del Impuesto del Consumo para los individuos que hayan de compo­nerla. así como asistencia médica y medicinas gratui­tas para ellos y sus familias...” (Acta del 24 de mayo de 1908).

Pero hasta el año 1914, la Guardia Civil no llegó a Aielo. Al principio se instaló en la casa de Beneficencia de la calle Hospital, ocupada hasta 1913 por las monjas de la Orden Franciscana que asistían a los pobres de la población.

 Más tarde pasaron los Guardias Civiles y sus familias a la casa propiedad de los herederos del médico D. José Juan Requena, en la calle del Medio, hasta que en 1925 se trasladaron al Cuartel nuevo situado en la Avda. Santísimo Cristo.

Previamente, antes de 1925, ya se había cons­tituido la Sociedad Cuartera para organizar todo lo relativo al nuevo Cuartel, y que estaba formada por D. Emilio Castelló Doménech y D. Juan Antonio Juan Sanchis, vecinos de Aielo. La Sociedad y el Ayuntamiento, por un lado, llegaron a un acuerdo en un contracto formalizado en escritura pública en enero de 1923.

La Sociedad Cuartelera se obligaba a construir por su cuenta y riesgo, dentro del radio de esta población, y ceder al Ayuntamiento, para que lo des­tinara a Casa Cuartel de la Guardia Civil, un edificio capaz de dar alojamiento decente a cuatro Guardias, un Cabo, y sus familias. Con sala de armas y todas las dependencias necesarias. Todos los gastos no tenían que exceder de 25.000 pesetas.

Por otra parte, el Ayuntamiento, regido en el momento por D. Francisco Castelló Doménech, se obligaba al blanqueo, limpieza y reparaciones, así como a la adquisición del edificio en propiedad, desti­nando a ello 5.000 pesetas del presupuesto ordinario durante los años correspondientes entre 1924 al 1929.

Las condiciones que los Sres. de la Sociedad Cuartelera ofrecieron fueron inmejorables para la Corporación, ya que se comprometían a afrontar el importe total de la obra, resarciéndose en cinco anualidades, sin percibir ningún tipo de intereses.

Este Acuerdo fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento, creando a su vez una Comisión for­mada por D. José Bernabeu, D. Salvador Castelló y D. Manuel Sanchis, encargados de supervisar las obras.

 El alcalde certificó que el lugar destinado era el más adecuado.

 “Certifico que, en el radio e inmediaciones de esta villa, por su especial situación topográfica no existe ningún solar que reúna mejores condiciones situación, orientación, y cabida que el ofrecido para dicho objeto por D. Emilio Castelló y D. Juan Antonio Juan, o sea, el de construir una casa Cuartel para Guardia Civil situado en el Ensanche de la población..." (28.1.1924).

Y el médico D. José Juan Requena, a su vez, certificó las condiciones sanitarias del local.

 “CERTIFICO: Que, en el solar habilitado para la nueva Casa Cuartel de la Guardia Civil, situado en el radio de esta población, y en el sitio vulgarmente titulado “ensanche” reúne excelentes condiciones de salubridad e higiene por no existir obstáculo alguno para la libre circulación del aire ni haber por las cercanías fabrica ni letrina alguna. Además, como la actual Casa Cuartel no reúne condiciones de higiene, ni moral para la vivienda, informo favorablemente el mencionado solar para que se pueda edificar cuando se pueda o quiera”. (12-2-1924)

Este solar fue vendido para tal fin por D. Bautista Aparici Belda...

Que con fecha de hoy el señor requirente ha vendido a la Sociedad “La Cuartelera” de Ayelo de Malferit un solar para edificio que mide sobre quinientos veinte metros cuadrados situado en este tér­mino. Partida del Horno del vidrio, según consta en la escritura autorizada...”

Especificando una serie de condiciones:

A) Si dentro del plazo de cinco años a contar del dia de hoy, el Ayuntamiento de Ayelo de abona a la Sociedad “Cuartelera" el importe de lo que ésa haya desembolsado para la construcción de la Casa Cuartel, pasará el referido solar a la propiedad del Ayuntamiento, a favor del cual otorgará dicha Sociedad la oportuna escritura, sin que perciba por el mencionado solar cantidad alguna.

B) Si en el plazo antes indicado no fuera reintegrada dicha Sociedad por el Ayuntamiento delo gastado en la construcción de la Casa Cuartel y el citado solar de la propiedad definitiva de la Sociedad “La Cuartelera”, vendrá está obligada a tres mil pesetas en metálico a las monjas de Beneficencia de esta villa dentro del plazo de un año a contar del día en que se quede el solar de la propiedad definitiva de la referida sociedad". (27.1.1924).

Así, la Sociedad “La Cuartelera" y el ayuntamiento se comprometieron a cumplir las condiciones exigidas por D. Bautista Aparici.

El 27 de octubre de 1925, en una jornada memorable para Aielo, fue bendecida la Casa Cuartel por el Cardenal Benlloch.

Más tarde, el 28 de enero de 1.926, el Ayunta­miento formalizó oficialmente la cesión del edificio al cuerpo de la Guardia Civil.

"El Excmo. Sr. D. Ricardo Salamero Ortiz. Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, en nombre y representa­ción del Excmo. Sr. ministro de la Gobernación, y D. Miguel Colomer Girones. Alcalde del Ayuntamiento de la Villa de Ayelo de Malferit, declaran el segundo, que el Ayuntamiento que preside, en sesión cele­brada el 9 de Octubre del presente año, acordó facili­tar el acuartelamiento gratuito como ya lo venía faci­litando a la fuerza de la Guardia Civil, del puesto establecido en la indicada villa de Ayelo de Malferit durante todo el tiempo que exista el puesto en la población y en cumplimiento de dicho acuerdo, al objeto de mejorar dicho acuartelamiento, cede el edi­ficio de nueva construcción y propiedad del citado Ayuntamiento situado a la entrada de la población sobre el paseo público de la misma, el cual reúne las condiciones siguientes:

1ª.-En la planta baja única de que se compone la casa, tiene cinco habitaciones, para igual número de individuos casados, compuesta cada una de ellas, puesto que todas son iguales, de una sala comedor, tres dormitorios bastantes espaciosos, cocina inde­pendiente, despensa, y un pequeño ropero. Existe además una sala de armas espaciosa capaz para seis individuos solteros, cuadra para diez caballos, cinco pequeños cuartos para ¿leñeras?, y dos lugares ¿escusados?. El patio inferior en forma de calle tiene cinco metros de anchura por veinticuatro de longi­tud. La cubierta del edificio es de Uralita.

2ª.-El ayuntamiento se obliga a practicar las obras necesarias en el edificio por efecto de (ilegible) natural ya a verificar un blanqueo general en los meses de abril a mayo de cada año; las obras que hayan de practicarse a consecuencia de defectos ocasionados por descuidos o maltrato del edificio serán por cuenta de sus moradores.

3ª.- Será de cuenta del Ayuntamiento facilitar la limpieza de pozos negros y desagües.

4ª.-Si la fuerza tuviera que salir de la localidad por Orden superior con motivo de concentración u otras causas, podrán continuar habitando las familias.

5ª.- Cuando el Ayuntamiento exija rescindir este contrato lo avisará por escrito y con dos meses de anticipación al jefe de la Comandancia quedando esta Autoridad, en la misma obligación, excepto en los casos en que una disposición superior ordene la salida de la fuerza o supresión del puesto.

6ª.- El edificio se recibe con el completo de cristales, llaves y cerraduras, y en igual forma lo entre­gará el Cuerpo.

El Excmo. Sr.Teniente Coronel Primer Jefe de la Comandancia, acepta, en representación del Estado, las obligaciones que el Ayuntamiento con­trae, firmando ambas partes a presencia de los testi­gos D. Joaquín Juan Sanchis y D. Bautista Aparici Belda. En Ayelo de Malferit, a nueve de enero de mil novecientos veintiséis”.

Las obras y reparaciones del edificio, desde 1924, fueron realizadas por trabajadores de Aielo.

 "... 100 pesetas a Enrique Insa por jornales y materiales en la reparación del Cuartel de la Guardia Civil".

“… 47 pesetas a Luis Requena por pintar el palo de la bandera del Cuartel”.

“... 186 45 pesetas a José Ortiz Belda por materiales en la reparación del Cuartel".

“... 44’50 pesetas a Salvador Castelló Castelló por trabajos de carpintería y una puerta para la cuadra del Cuartel de la Guardia Civil”.

“... 453 50 pesetas a José Uralita, por 105 planchas para el Cuartel".

“... 222 pesetas a José María Gironés por 140 cristales, embalaje y portes desde Valencia para la Casa Cuartel”.

"... 61’50 pesetas a Vicente Ferri, setenta y dos hierros y quince garras canal”.

”... 60 pesetas a Joaquín Sanz Juan por cola­ción de cristales y cinco chimeneas de zinc para el Cuartel".

”... 87'50 pesetas a Salvador Castelló por 5 puertas y su colocación en la Casa Cuartel".

"... 470 pesetas a Rafael Vidal, jornales en la reparación del Cuartel”.

El tiempo fue pasando y los Guardias Civiles participaban de la vida activa de la población, tanto en los actos públicos y festivos como en los sociales. Por ejemplo, D. Miguel Giner Ferrer, Francisco Chafer y Ramón Torres Sanchis, Guardias civiles de Aielo de Malferit en 1930, contribuyeron económicamente para la construcción de las escuelas. Otros se casa­ron con hijas de familias ayelenses. Incluso quedan en Aielo de Malferit apodos referentes a estos paren­tescos (“la de civils", “set cadenes”).

Con el tiempo, la casa Cuartel de la Guardia Civil se fue deteriorando y las condiciones de habita­bilidad ya no eran las más adecuadas; las reparacio­nes no eran suficientes y era necesaria la construc­ción de un nuevo edificio. En acta de un Pleno de Ayuntamiento del 4 de junio de 1953 se acordó soli­citar la construcción de una nueva Casa Cuartel. En 1955, queda formalizada la solicitud expresando el Ayuntamiento la colaboración económica y la cesión del solar para la edificación.

1959. Bendición de la bandera donada por el ayuntamiento a la Casa-Cuartel. Realizada por el Rvdo. Juan Sanchis Requena.

 El 22 de enero de 1957, el Ayuntamiento acuerda comprar los terrenos para el nuevo Cuartel a Dña. Isabel Juan Sanchis, parcela de 1.600 metros cuadrados, al precio de 30 Ptas/m2, total de 48.000 pesetas. La parcela estaba situada en la Partida del Cop, lindando por el Oeste con la casa de Joaquín y Dolores Ferri Soler, calle en Proyecto en medio; por Sur con la carretera de entrada a la población; y por Este y Norte con el resto de la finca de la referida propietaria.

Para el pago del solar en un principio se pidió préstamo al Banco de Crédito Local, pero éste deses­timó la ayuda por ya estar dando crédito para el pago del matadero. Por ello se solicitó a la Diputación el anticipo de 250.000 pesetas para el pago del solar adquirido destinado a nuevo Cuartel; anticipo a devolver en diez años. 25.000 pesetas anuales. Pero en los años siguientes no se construyó el edificio, aunque el solar estaba dispuesto y los pagos se efec­tuaban, y de nuevo se solicita el nuevo Cuartel en 1962.

“…dándose las circunstancias de que fue denegada una solicitud por el ayuntamiento de construir un nuevo Cuartel, denegación efectuada por estimarse no procedía su tramitación, toda vez el Cuartel expresado no figura en los antecedentes del centro directivo de urgente necesidad, por encontrarse el edificio en debidas condiciones de habitabilidad: sería conveniente, y lo más acertado, que la Corporación Municipal se reuniera en sesión para tratar del acuerdo de construir el Cuartel bajo la base de que el actual carece de capacidad suficiente, ya que consta de cinco pabellones y la plantilla lo es de seis Guardias y un cabo, acordándose a la propia de ceder al Estado el solar de emplazamiento y una aportación en metálico de ocho mil pesetas por pabellón, y otras ocho mil pesetas por la parte militar.

De estar conforme en ello, elevarán la instancia dirigida al Excmo. Sr. Teniente General, Director General del Cuerpo (Guardia Civil), haciendo ofreci­miento, a cuya instancia se unirá copia Certificada del acuerdo adoptado.

A la instancia se le dará curso por conducto por esta Jefatura (se entregará en el puesto para su curso).

Este trámite es como satisfacción al Ayunta­miento y como prueba por si esta vez pudiera ser aceptado el ofrecimiento.

NOTA: Además de lo expuesto anteriormente, que se haga constar en la instancia que el Cuartel carece de agua corriente...".

 En 1965 todavía se insistía en las gestiones para el mismo fin, gestiones que parecían ser fructí­feras.

 “...seguidamente se ha acordado por unanimi­dad expresar el profundo agradecimiento de esta cor­poración al Excmo. Sr. D. Rafael Fernández de Bobadilla, conde de Guadiana, por su eficaz gestión para la inmediata iniciación de las obras de la nueva Casa Cuartel para la Guardia Civil de esta localidad " (Acta 24 agosto de 1965).

 El tono optimista de la construcción pasó a pesimismo. En un pleno de Ayuntamiento de 6 de marzo de 1968.

“…se da cuenta a la corporación de las gestiones realizadas en Madrid y Valencia en relación con la permanencia de la Guardia Civil en esta localidad, exponiendo la impresión pesimista sobre el particular…”.

 En el mes de septiembre del mismo año, los rumores de retirada del Cuartel empiezan a circular por la población, rumores no oficiales que se hacen mucho más acuciantes y serios a finales de octubre.

 “… el sr. alcalde da cuenta a la corporación de que, aunque nada sabe oficialmente sobre el particular, el día 31 de este mismo mes se procederá al levantamiento del Cuartel de la Guardia Civil, y consiguiente cierre y marcha de los guardias de esta localidad.

Se expresa el sr. alcalde en el sentido de que huelgan los comentarios sobre el particular, pues sabe sobradamente que en el ánimo de todos está el gran pesar y la enorme preocupación que esta medida nos ha producido. Una población que antaño fue motivo constante de preocupación para sus regi­dores en cuanto al mantenimiento del orden público ha vivido en completa paz con la sola presencia de la (ilegible) Guardia Civil. Y ahora, ante el desamparo que se nos deja, tememos por toda la vigilancia de los campos, la tranquilidad de la población, el apoyo de la autoridad ante los posibles (ilegible) de los inconvenientes. Y ni siquiera podemos contar con la seguridad de que esa vigilancia y la tranquilidad que proporcionan pueda ser sustituida medianamente con los recursos municipales, ya que difícilmente la dirección general de administración local permitirá crear una nueva plaza de guardia municipal…

 Es por todo ello, por lo que en última instancia debemos suplicar al Excmo. Sr. Director General de la Guardia Civil considere y estime lo delicado de la situación…

Se hace constar que desde el año 1956 este Ayuntamiento ha venido haciendo unos desembolsos mediante la entrega de un solar de 1.600 m2 y 100.800 pesetas en metálico que en 1961 fueron reforzados con 1 1.720 pesetas más que en las casas que actualmente ocupa la Guardia Civil se han venido haciendo igualmente inversiones de mejoras que últimamente han alcanzado las cifras de 40.000 pesetas y que incluso en el año 1956 se nos comu­nicó oficialmente que la subasta para la construcción del nuevo Cuartel había sido adjudicada a D. Manuel Nadal Jordán, vecino de Cheste (Valencia)..." (Acta de 29 octubre 1968).

Aspectos de la fachada en los últimos años, cuando el cuartel servia de almacén.

Pero la súplica de permanencia del Cuerpo fue desestimada, y la Guardia Civil se fue de la localidad a primeras del mes de noviembre de 1968.

Sin Justificación evidente, sin aviso previo. Aielo de Malferit dejó de tener sin más una institu­ción que venía resguardándola desde 1914.

Inmediatamente al levantamiento del Cuerpo de la Guardia Civil en nuestra población, el ayuntamiento solicitó a la dirección de la Guardia Civil la devolución del solar y el pago en metálico aportado.

"... se ha presentado una moción de la Alcaldía a la dirección de la Guardia Civil, considerando la devolución del solar de 1.600 m2 donado para la construcción del nuevo Cuartel, así como el importe en metálico de 112.420 pesetas entregadas igual­mente para dicho fin.

El fundamento de esta devolución estriba en el incumplimiento por el Estado del fin a que se dedicó dicha donación...

En los primeros días del mes de noviembre fue levantado el puesto local, al parecer definitivamente.

Este Ayuntamiento tiene planteado actualmente un problema urgente, de solución para construcción de nuevas escuelas, lo cual figura ya en el plan de construcciones escolares, para su ejecución inmediata, siendo condición sine qua non la aportación del solar correspondiente para que el Ministerio de Educación y Ciencia conceda las subvenciones reglamentarias.

"Es por ello por lo que dicho solar y el metálico aportados por esta Corporación para la construcción del fallido nuevo Cuartel de la Guardia Civil tendrían por este otro cauce una aplicación provechosísima..." (11.12.68).

Casa Cuartel 26-10-1992.

Al año siguiente, en 1969, el ayuntamiento recupera la aportación económica y el solar cedido para el edificio del Cuartel, destinándose ambos a la construcción de un nuevo edificio escolar, necesario en el momento.

El antiguo edificio abandonado por los Guardias Civiles fue utilizado transito­riamente en los años siguientes por dife­rentes asociaciones: la Sociedad de Fies­tas, la Jefatura Local del Movimiento, Delegación local de Juventudes, y más recientemente servía de almacén para el Excmo. Ayuntamiento.

26-10-1992. La demolición del edificio, 67 años justos después de su inauguración, el día 25-10-1925.

 El 26 de octubre de 1992 una exca­vadora derrumbada el edificio casi en rui­nas del antiguo Cuartel de la Guardia Civil. Con ello desaparecía un edificio que perteneció a la historia de Aielo.

 

Marilo Sanz Mora - Ma Jesús Juan Colomer

Programa Festes 1993

63