Del jardí bell de València
és Ayelo ermosa flor
que escampa, arreu, les fragàncies
que despedeix lo seu cor
Miguel Ferrándiz . "Himne a Ayelo"


martes, 31 de enero de 2012

Tradició i Festa de S. Blai a Aielo de MalferitVideo fet per MªJesús Juan i Rafa Ortiz.Seguint el calendari gastronòmic-festiu d’Aielo de Malferit, el dia 3 de febrer és san Blai Gloriós. I com “festa i gastronomia” són alguns dels elements base en el rebost de Maruja, hui en esta secció ens ocupen d’esta tradicional festa pastissera on el protagonista és el ROTLLET DE SAN BLAI, una celebració que té uns costums que amb el temps han anat evolucionant i s’han anat modernitzant.

És una festivitat completa perquè a més a més de l’ingredient gastronòmic de menjar els rotllets de san Blai, protector dels mals de gola, també està l’ingredient religiós que consisteix en anar a l’església a beneir-los abans de tastar-los. Ambdues parts no van separades, es complementen, van juntes i cadascú ho celebra a la seua manera.

Però anem pas a pas. Primer s’han de fer els rotllets, després beneir-los i al final ja se’ls menjarem.

Antigament els rotllets es pastaven a casa i es portaven al forn per a coure’ls. La majoria de les cases ho feien, i no era una tasca fàcil. Presentem a continuació un vídeo enregistrat a l’any 1999, en el qual podem vore com Maruja Colomer, la persona a qui dediquem esta etiqueta, ens mostra com pastar i elaborar els rotllets dormilons.  Ens ho conta a la seua manera, senzilla i casolana. Es veu com pasta la massa, com se li apega la pasta als dits i com “treballant-la” amb constància i paciència, i posant-li força, aconsegueix que la pasta “estiga bona” i tinga la consistència adequada. 

El vídeo és un document gràfic que recull expressions lingüístiques en desús, que a poc a poc estan desapareixent perquè Maruja, mentre fa el rotllets, també explica com es celebrava la festa abans.

Amparo Colomer, Aurelia, Maruja Liñana  i Pepica Colomer, amb les cistelletes a punt per anar a beneir els rotllets de sant Blai. 3-2-1995. Foto:Arxiu Fotogràfic Biblioteca Degà Ortiz

Una de les coses que explica és com preparaven la cistelleta per a beneir els rotllets. Cada cistella s’omplia junt als rotllets de garrofes per als “matxets”, panís per a les gallines i un trosset de pa per al gat. I és que abans hi havia molts animalets a casa i es mirava per ells. També conta anècdotes com la que després de beneir els rotllets els xiquets esperaven a la porta de l’església per menjar-se’ls i algunes vegades les cistelles arribaven mitges buides a casa.

És un vídeo que a la gent de certa edat li pot despertar un sentiment de nostàlgia perquè apareixen imatges, alguna irrepetible i altres quasi perdudes, com la dona portant la llanda dels rotllets al forn.

Per la qual cosa es pot dir que és un document il·lustratiu que serveix per a que no s’obliden algunes costums que van deixant-se de costat. Malauradament són costums, tradicions heretades del passat, que van perden l’arrel.

Tot està canviant amb el temps. Ara ja són poques les dones del nostre poble que pasten rotllets. La majoria de gent els comprem fets als forns del poble, que malgrat fer-los molt bons, no és el mateix. 

Al vídeo es veu el contrast entre l’elaboració tradicional i l’actual, on una màquina substitueix el treball manual. Així, apareixen algunes forneres i un forner d’Aielo explicant i mostrant el que fan: Maria del forn de Paquita, Mari Carmen i Toni la "Boba" i la sempre recordada Xaro de "Punxó". 

Des d’ací li fem homenatge especial a Xaro, en estes dates en les quals el treball de pastisseria se li multiplicava, perquè tothom volia rotllets per a beneir seguint la devoció que “san Blai era gloriós i a tothom curava la tos”.

No val comparacions entre un rotllet fet a la manera tradicional, pastat a mà, “fent la massa bona” que el que està fet industrialment. Sobre tot perquè els fets a mà tenen el component afectiu d’estar elaborat per la mare, la tia o la iaia que, inconscientment, fa que el trobem més bo. 

Sortosament no tot està perdut, dins d’esta festivitat el costum d’anar a l’església cistelleta en mà a beneir, no s’ha perdut. És una festa de xiquets. És bonic vore la il·lusió als seus ulls quan acudeixen amb la cistelleta que fa no res han gastat per al Reis Mags. Ara l’han preparada per a sant Blai i la mateixa la gastaran per a celebrar la festa de la Cassoleta. 

Per omplir la cistella cal pensar en tots els membres de la casa i al menys posar un rotllet per persona, cal posar el millor mantellet de l’aixovar per lloar al sant i amb tot a punt ja es pot anar cap a l’església, el rector espera. L’església s’ompli de menudalla que en acabar la benedicció se’n va.

I una vegada beneits...a menjar-se’ls toca...i per molts anys...


ROTLLETS DE SAN BLAI “DORMILONS”

Ingredients i manera de fer-ho:

3 ous.
3 llimonades.
3 càscares d’oli, 
1 quart de sucre.

Prepareu una safa per a pastar. Primerament s’alcen les clares i aneu incorporant els altres ingredients. Després aneu pastant i afegint la farina que admiteisca: cal pastar-ho bé, fins que ja no s’apegue als dits.  

Amb la pasta es fan unes boletes i amb el dit es foraden per donar-li la forma de rotllo. 

Teniu a punt un plateret amb sucre i un altre amb oli i encareu els rotllets, mullant-los primer en oli i desprès en sucre. Alhora aneu col·locant-los en la llanda de manera ordenada per a que càpiguen tots.

I així ja estan a punt per a coure’ls al forn. En menys de mitja hora tenim uns saludables rotllets.

El nom de “dormilons” és degut a que antiguament es pastava el dia d’abans i una vegada fets els rotllets es deixaven “dormir” tota la nit. Maruja solia fer-los el mateix dia perquè li ixien sempre bons. I és que Maruja era una experta.

Bon profit i... que sant Blai ens cure la gola!. 

Mª Jesús Juan i Mariló Sanz

martes, 24 de enero de 2012

MALNOMS D’AIELO DE MALFERIT (III)


Boda de Pepa la Fabriquera i Rafael Picuela.

ESTUDI FORMAL, LINGÜÍSTIC I FONÉTIC (Aproximació)

Este apartat resulta força complicat a causa, com ja s’ha dit, de les vacil·lacions de les persones consultades en la manera d’articular el malnom. Tanmateix, es pot fer un resum de les característiques més evidents i comunes que hem trobat. També especifiquem alguns dubtes de pronúncia que s’hi donen.

Aspectes fonètics

Els dubtes en la pronunciació fonètica han estat una de les tòniques generals més habituals en un gran nombre dels malnoms, a excepció d’aquells vocables que tenen una significació clara. Un mateix malnom, l’hem sentit de diverses maneres. A la fi, la família és qui ha assenyalat la manera més adient de pronunciar-lo. Ha estat el cas del malnom Pep de l’haca, hi ha qui diu Pèl o Peu. Ara ja saben la manera correcta. És un exemple entre altres.

Hem tingut dubtes en transcriure els malnoms que inclouen b i v. Pel betacisme, cada persona pronunciava d’una manera, com és el cas dels malnoms Vasilisa o Gabira. També en la utilització dels introductors, que de vegades són emprats i d’altres no. I, per acabar, cal dir que hem apreciat algun malnom dit en castellà o en valencià de manera indiferent. Per exemple:  Hombre del rifle o Home del rifle.

Així, en definitiva, els aspectes fonètics constitueixen la part on es troben més vacil·lacions. Depèn de la persona, i de vegades del moment, es pronuncia d’una forma o d’altra. Tanmateix podem generalitzar uns aspectes en concret:

La e atona inicial > en a ...Ancisam > encisam, anguerino > enguerina, amblanquinadora > emblanquinadora
Pèrdua de la d intervocàlica: ballaora , pesaor
Vulgarismes, com el cas del malnom Ternetari deformat del nom Trinitario.
Assimilacions, com per exemple: Lluent > Agullent
Dissimilacions  com és el cas del malnom Gecinta > de Jacinta o Peregrí > del nom propi Pelegrí, on trobem una dissimilació r>l.


Sermo i Maria la Fortuna.


Aspectes formals  
En l’anàlisi formal dels malnoms es troben, en molts casos, processos d’economia lingüística. Fonamentalment es fa l’afèresi i l’apòcope. 
L’afèresi, és la pèrdua d’un fonema o d’una síl·laba, àtons, en posició inicial de paraula. Per exemple, el malnom Mesina > és afèresi de Setmesina , o Mingo > per Domingo.

L’apòcope és la supressió d’una part del final d’un mot. Posem per exemple Nati > malnom apocopat del nom propi Natividad.

Altres aspectes formals són: 

Els introductors.

Els introductors són un element sovint utilitzat en els malnoms, bé siga de procedència adjectiva, bé siga referits a tots els elements d’una família o quan es refereixen a oficis, càrrecs...

En els malnoms d’Aielo hem trobat la utilització dels introductors el, la. Per exemple: La Beta, La Brila, la Cacaua, La Caldosa, La Cabota, El Solo, La Gadoia, La Gaia, La Mort, El Curioso, La de Millons,  L’Ermitana... L’article personal és propi del llenguatge col·loquial.

També trobem, en un percentatge alt dels malnoms, com introductors la de..., el de... remarcant el lligam familiar. Estan per exemple: El d’Amàlia, El d’Aurelieta, La del Carreró, La de Don Leonardo, De la Sènia...

Es troben també malnoms amb l’introductor el de la casa... I així està: Casa la Por, Casa Canyaes...

I algun malnom trobem amb l’introductor el ti, com per exemple: el ti Fèlix, el ti Bollet, el ti Pasqual de Cairent,  el ti Bobi...

Però no es podria traure el percentatge fidel de la utilització dels introductors perquè segons la persona, són utilitzats o no. Encara que sí en trobem alguns en què l'introductor no s’elimina mai,  posem per exemple el malnom El Solo.

La feminització

Trobem molts casos en els quals originàriament el malnom era en masculí i al passar el malnom a una dona es feminitza. El canvi afecta tant al nucli com a l’introductor, si el té. Per exemple: La Rulla, La Surda, Torteta, La Xata, Vallaïna...

També estan els casos en què el malnom es manté en masculí i no varien, per exemple el malnom Genaro no varia a Genara. Este fet no és extensible al malnom Genaro d’altres poblacions, on sí es pot produir la femenització i dir-se Genara.


El Llanterner reparava llibrells i objectes de llauna. Foto: Memòries de poblet.


La masculinització 

Contràriament a la feminització, s’hi troben els casos en què originàriament el malnom procedeix d’una dona i al passar a un home adopta la forma masculina.  Generalment no es fa sovint però trobem per exemple: El Galliner

També hi ha casos que els quals el nom és femení i no varia, per exemple Mongera, en la seua forma masculina no és Monger.

Pluralització

Són els casos en el quals el malnom adopta la forma plural. Generalment quan els malnoms s’apliquen a una família i passen a ser noms de casa, es pluralitzen seguint les normes gramaticals, Així s’utilitzen anomenant a un grup de gent, per exemple: Les Tomasetes, Les Sapes, Les Tramusseres, Les Tomaques, Les Gabrieles...

Derivacions per sufixació

Altra manifestació apreciable en els malnoms són les derivacions realitzades amb l’afegiment de diversos sufixos. Els més corrents són els diminutius –et, -eta, aplicats generalment en el pas hereditari del malnom, és a dir en el pas del pare al fill o filla. Però també es troben de menys habituals –ota, o els sufixos –ico, -ica d’influència potser murciana o aragonesa. Posem per exemple: Batistillo, Benitet, Dentoles, la Guapeta, Manuelico, Mestret, Pauet, Porqueretes,.....

Es podrien incloure en este apartat els sufixos que indiquen oficis : –aor, -er, -ero-era. Són molts els malnoms derivats d’oficis que trobem a Aielo, la qual cosa és un fet normal que encara continua produint-se. Posem per exemple: El Pesaor, El Carnisser...

Malnoms compostos

Formats per dos elements que poden ser de la mateixa o diferent categoria gramatical, com per exemple: Onze Bollos, Aigua Fresca, Blanco Ros, Coixo Calores, Fati Boleta, Felo Xufa, Guarda Àngel, Mig ull, Moreno Bufes, Panxa Ampla, Set Cadenes,  Xato Boto....

També en trobem compostos units per un nexe. Baix del Sant, Casa el Pic, Fill del Segle, Llarg de Cinto, Pel de Sac, Peu de l’haca, Roig de Juana, Rull de Mas, Ull de Pèsol...

Estes fórmules compostes de vegades s’expressen mitjançant una expressió més completa, i així la seqüència es fa més llarga. Posem per exemple: El de Fermin de Pina.

Influx foraster

Es troben al llistat una quantitat nombrosa de malnoms en castellà: Basurero, Boca de Rayo, Caminero, Corazón, Cubano, Garbancito, Habanero, Hermano, Hombre del Rifle, Indio, Morcilla, Veneno...

També se’n troben alguns que barregen valencià i castellà, la qual cosa denota la parla col·loquial d’on procedeixen. Per exemple: Bessó de Sierra, Blanco Cabeça, Mig Cuerno...


L'Esmolaor venia tisores i esmolava ganivets. Foto: Google Imàtges.


COM EREN CONEGUTS ELS VENEDORS FORASTERS


Este apartat pretén recordar els venedors ambulants que sovint anaven venent els seus productes pels pobles. Eren transeünts, nòmades que periòdicament acudien als poble per guanyar-se la vida. Alguna gent d’Aielo anava a altre pobles i altra gent dels pobles del voltant hi venien. Cadascú feia el que podia per guanyar-se el pa de cada dia.

També podem incloure els qui venien a apanyar coses. Ja poca gent recorda els seus crits anunciant el que reparaven o el que venien, sols la gent gran té guardada en la memòria esta part de la història. En l’actualitat, els venedors ambulants continuen mercadejant, però ara estan agrupats als mercats. No és el mateix.

-El ti  Roget de la Regalíssia, venia purets de regalèssia i alhora arreplegava pells de conill.
-El venedor d’arrop i talladetes.
-L’Allero: l’aller anava pels carrers venent alls tendres i dient: Ehhh¡ l’allero, qui vol alls tendres?.
-L’Esmolaor, que venia tisores i esmolava ganivets dient: “L’esmolaoor! esmole tijeras, cuchillos, que llevó la piedra esmoladora”.
-El Paraigüer, apanyava paraigües trencats.
-El Granerer: cridava: “el granereeeeer....” 
-El Calciner: anava pels carrers al crit de: “qui vol calç, xiques?”.
-El Somierer: el somierer, apanyava somiers i catres vells.
-El Xellero: era de Xella i venia al poble per a comprar oli.
-El Llanterner: apanyaven llibrells
-El ti López: venia xocolate de la marca López
-Els porquerisos: venien porcs per a la matança.
-El Pellero: anava pel carrer comprant pells de conill.

Mariló Sanz i Mª Jesús Juan

lunes, 23 de enero de 2012

La azarosa vida del capitán Francisco Armengol (III)

AÑOS 1814 – 1820

Obtiene el retiro militar. Comisión del gobernador de San Felipe (Xátiva) para que persiguiera malhechores. A las órdenes del capitán general Elío en trabajos de espionaje y captura de conspiradores liberales. Consigue un empleo en el resguardo y es destinado a Navarra. Su llegada allí en 1820.


En su citado expediente militar consta que en 11 de octubre de 1815 obtuvo el retiro, con fuero militar, de capitán de cuerpos francos. Para entonces parece ser que se había casado con Joaquina Ferrer  la cual, por lo que ahora comentaré, debió de ser natural de Canals lugar en el que se celebraría la boda. 

Luego, continua diciendo el citado expediente, el gobernador militar de San Felipe (Xátiva) le comisionó para perseguir malhechores (es un hecho cierto que, en estos años posteriores a la Guerra de la Independencia, hubo mucha actividad de bandolerismo en tierras valencianas ). 

A propósito de esta comisión existen unos documentos sobre Armengol en el Archivo Municipal de Xátiva. Se trata de un oficio firmado por el propio Elío y dirigido al citado gobernador de San Felipe, con fecha del 16 de enero de 1816, en el cual le decía lo siguiente: "a D. Francisco Armengol, natural de Ayelo de Malferit, capitán que fue de guerrillas, le prevendrá Vs. se me presente en esta Capital, pues es necesaria su persona para averiguar cierta diligencia". Este gobernador llevó a cabo lo pedido por el capitán general y pudo saber que Armengol podía hallarse en Canals (probablemente por lo que he dicho sobre su casamiento con Joaquina Ferrer); luego lo comunicó a D. Antonio Meliana, encargado del juzgado de esta población, para que enviara al alcalde de este pueblo un oficio comunicándole el requerimiento de Elío respecto a Armengol. El alcalde de aquella población, Vicente Calatayud, envió la contestación con fecha de 18 de enero diciendo que había tratado de confirmar si estaba en la misma Armengol, y aunque parece ser que, en efecto allí residía, no lo había hallado, pero que, luego que se presentara, se lo haría saber. Y así debió de ocurrir, pues a partir de entonces Armengol  pasó a Valencia para recibir las órdenes de capitán general.

En el expediente militar se dice que intervino en la aprensión de las cabezas que intentaron la muerte del General Elío, comisión que desempeñó con valor y riesgo, consiguiendo él mismo la prisión del principal cabecilla, Francisco Cubells (alías Borrasca), quien fue entregado al General Elío; en esta comisión siguió hasta el año 1820, atrapando en todo este tiempo varios reos de consideración (todo esto constaba en documentos que Armengol presentó en su momento). 

Este Francisco Cubells fue, en efecto, uno de los mencionados en la conspiración para atentar contra Elío la noche del 17 de enero de 1817; esa noche el capitán general asistía a una representación de teatro y el plan de los conspiradores era llevar una acción violenta contra él a la salida del mismo. El plan fue descubierto y los conspiradores tuvieron que huir. Entre los que se sospechaba que habían estado dirigiendo la conspiración estaban los hermanos Bertrán de Lis, Manuel y Vicente, el fraile Asensio Nebot, el abogado Felipe Benicio Navarro y este Francisco Cubells, del cual se conocía poco, tan sólo que era del Grao de Valencia y que su apodo era el de Borrasca. 

Esa noche del 17 de enero hubo cierto alboroto en la ciudad, escuchándose disparos de arma de fuego. Alguno de los conspiradores pudieron huir embarcándose en un barco de contrabandistas, llegando a Gibraltar, entre ellos Manuel Bertrán de Lis (contra su hermano Vicente no se consiguieron pruebas aunque se sospechaba de él); al tal Borrasca se le perdió el rastro. En los siguientes días fueron ahorcados en Valencia cuatro supuestos cómplices de esta conspiración . 

Armengol trabajaba, pues, en labores de información. No obstante la detención de este Francisco Cubells, en la que él intervino, debió de producirse en la siguiente conspiración contra Elío, es decir la de Vidal, conocida por este nombre porque el principal jefe de la misma fue el teniente coronel Joaquín Vidal. El plan de la misma era provocar un levantamiento en la ciudad en los primeros días de enero de 1819. Aparte del citado Vidal y otros más, estaba implicado Félix Bertrán de Lis, un hijo del citado D. Vicente. Todo fue descubierto por una delación, y los conspiradores fueron sorprendidos reunidos en una casa de juego de billar sita en la plaza del conde de Carlet. Trece de ellos fueron ahorcados el 20 de enero, entre ellos los citados Joaquín Vidal y Félix Bertrán de Lis. Parece ser que los conspiradores habían recibido ayuda de las sociedades masónicas, y que la organización de la misma estaba en Madrid. 

Francisco Cubells, por su parte, parece ser que semanas antes de descubrirse el plan había estado en Valencia, pues Elío, por confidencias recibidas, había averiguado que se le había visto entrar en el domicilio del propio Vicente Bertrán de Lis. Después, cuando todo se descubrió, este Borrasca debió de huir a Madrid, pero Armengol le siguió los pasos hasta allí y consiguió su detención . 

Quizá como premio a sus servicios, y casi con toda seguridad mientras se encontraba en Madrid a comienzos de 1820, se le dio un empleo en el llamado resguardo, que era un cuerpo dependiente de la Hacienda Real que se ocupaban del contrabando por las aduanas, pasos fronterizos y costas. En febrero de ese año fue destinado a Navarra para cumplir allí su cometido como empleado de este cuerpo (precisamente, durante este año de 1820, el resguardo fue organizado militarmente, aunque parece que con posterioridad al nombramiento de Armengol).           

Coincide su traslado a Navarra con los días de la sublevación militar del comandante Rafael del Riego en Cabezas de San Juan (ocurrió en enero de ese año) y la del coronel Quiroga del Regimiento de España y la Corona que tenía su guarnición en Alcalá de los Gazules. Fue el comienzo de la sublevación, porque la misma no cumplió su objetivo hasta  primeros de marzo; durante este tiempo, de enero a marzo, se fueron uniendo otros militares a la sublevación, como fue el caso del general Enrique O`Donnell, que era el jefe del ejército del centro; por su parte algunos de los que estaban exiliados entraron en territorio español para unirse a la misma, tal fue el caso de Francisco Espoz y Mina (se había distinguido en la Guerra de la Independencia) el cual estaba refugiado en Francia. 

Espoz y Mina entró en Navarra y consiguió llevar a cabo la organización de partidas de apoyo a dicha sublevación, de hecho, a primeros de marzo, ya estaban dichas partidas organizadas en el valle de Baztán. Finalmente el rey se vio obligado a firmar el decreto que pedían los sublevados, lo firmó el 6 de marzo y significaba su acatamiento a la Constitución del año 1812, es decir comenzaba  el comienzo del Trienio Liberal.

Fernando Goberna.


lunes, 16 de enero de 2012

Efemèrides de l'any 2012QUE VA PASSAR A AIELO DE MALFERIT …


Fa 250 anys

1762. Naix el diputat a les Corts de Cadis, Pere Aparici i Ortiz (Aielo de Malferit 1762- València, 25 de juliol de 1829)

Fa 220 anys 

1792, 25 de novembre. Comencen els plets contra el marqués de Malferit per incorporar el poble d’Aielo a la corona (Abolició del Règim Senyorial)

Fa 200 anys

1812. Corts de Cadis. Participa el diputat d’Aielo de Malferit,  Pere Aparici i Ortiz.

Fa 190 anys

El Degà Ortiz, un gran savi il·lustrat.

1822. Mor a València el Canonge-Degà Jose Ortiz i Sanz (Aielo de Malferit 1739 – Valencia 1822)

Fa 130 anys

Reverendo Rafael Juan Vidal.

1882. Naix a Aielo de Malferit el Rvdo. Rafael Juan Vidal (Aielo de Malferit 1882 – Ontinyent 1933). Arxipreste d’Ontinyent.

Fa 120 anys

La Casa de pobres l'any 2008.

1892. Es posa en funcionament la Casa de pobres transeünts “la Casa dels Pobres”.

Fa 100 anys

Carles Salvador en Aielo de Malferit

1912. Carles Salvador i Gimeno (1893-1955) es fa càrrec de l’escola de xiquets, es el seu primer destí com a mestre.
- Aielo tenia banda de musica, en aquell any va tocar en les festes de Corpus Christi i Sant Pere.
- Comença la construcció del camí veïnal Aielo-Moixent (carretera del Campello)

Fa 90 anys

La plaça del Palau en la dècada de 1930.

1922. El tradicional mercat del dimecres que es feia a la pl. Sant Engraci es va traslladar a la pl. Constitució (hui pl. Palau), el motiu era per ser més espaiosa i cèntrica la plaça.
- 15 de gener. Defunció del retor d’Aielo José Català Domenech.
- Es sol·licita llicencia per part d'Isabel Sanchis per a construir un panteó al cementeri. Es el panteó de la família Juan Sanchis.
 

- Problemes per a abastir d’aigua al poble, es va analitzar l’aigua de la Peña Mira al Barranc de Joncar per a donar servici al municipi.

Fa 80 anys

1932, 27 de març. Temporal de neu a Aielo, va coincidir en el novenari del Stm. Crist de la Pobresa.


Les portes de ferro de les Escoles Velles ja tenen 80 anys.

- Es fan les portes de ferro d’accés al recinte de les Escoles Graduades pel jardí de l'Eixample. Foren confeccionades pel ferrer d’Aielo Vicente Ferri Martí i tingueren un cost de 720 pts.

La plaça la Font en la dècada de 1960.

- Construcció de l’abeurador de la pl. la Font. Per a fer les funcions d’abeurador dels animals, recollir l’aigua sobrant de la font i poder ser utilitzada en cas d'incendi. També s’instalà una aixeta per a la Font de l’Agüelo (al c/ Sants de la Pedra i hui desapareguda).

Fa 70 anys

1942. Mor a Aielo de Malferit Batiste Aparici Belda (24 d’abril de 1857-25 de març de 1942). Gran emprenedor i benefactor aieloner.

Batiste Aparici, empresari pioner i benefactor del poble.

Fa 60 anys

1952. Inauguració de la Biblioteca Pública Municipal.
- Comencen a construir-se les cases Barates.
- S’instal·len, per primera vegada, a l’Eixample els recordats quioscs de Bigot i March.- Inauguració del camp de futbol de l’Era.

Fa 50 anys

Miguel Ferrándiz, mestre i poeta.

1962. Mor a Ontinyent el mestre poeta, Miguel Ferrándiz Bataller. (Aielo de Malferit 1877 - Ontinyent 1962).

Fa 40 anys

Cançons com estes cantaria Bruno en les Festes de l'any 1972. Foto: Melopopmusic.

1972. Va vindre a cantar a Aielo, en les festes patronals, el cèlebre roquer valencià Bruno Lomas.

Fa 30 anys


La pantanà de Tous va ser el 22 d'octubre. Foto: Google Imágenes.

1982. Riuada de Tous, a Aielo també es van fer sentir els efectes de la pluja.


Mª Jesús Juan Colomer. Les fotos que no es cita procedència són de l'Arxiu Fotogràfic Biblioteca Degà Ortiz.

martes, 3 de enero de 2012

La azarosa vida del capitán Francisco Armengol (II)


Años 1808 a 1814

La Guerra de la Independencia. Voluntario. Su intervención en la batalla de Alcañiz. Granadero del Regimiento América. Comandante de Cuerpos Francos. Acción de guerrillas en Enguera. Su prisión.


Como el propio Armengol dice en la citada exposición, él fue uno de los muchos jóvenes que en los primeros meses de la guerra en el año 1808 se presentó voluntario en Valencia. En el Manifiesto que hace la Junta Superior de Observación y defensa del Reyno de Valencia, de los servicios y heroicos esfuerzos prestados por esta desde el día 23 de mayo de 1808, a favor de la libertad é independencia de la Nación y Legítimo Soberano el Sr. D. Fernando Séptimo de Eterna Memoria (publicado en 1809), en su página 9 se menciona este fervor de muchos jóvenes en los primeros días de la que llama revolución, entraban, dice, a todas horas en esta capital partidas humanas de jóvenes, que conducidos por sus párrocos se presentaban llenos de fuego y ardimiento á la Junta para que los emplease; con este alistamiento se organizaron, continua diciendo, los regimientos antiguos que ya existían en el Reino y se crearon otros nuevos. Sin duda Armengol, que tenía veintidós años entonces, fue uno de esos jóvenes que se presentaron de manera entusiasta al alistamiento. 

Dicha Junta organizó también los Cuerpos de Milicias Honradas en las poblaciones valencianas, los cuales fueron armados y vestidos a  expensas de los mismos voluntarios; además las partidas de guerrillas.

Todos estos cuerpos de voluntarios, no integrados en el ejército, eran los llamados cuerpos francos; en estos primeros momentos de la guerra Armengol fue un voluntario más.

General Joaquín Blake y Joyes (1759-1827), militar español de origen irlandés. Bajo sus órdenes combatió Armengol como voluntario en 1809. Foto: Google Imágenes.

El bautismo de fuego de Armengol tuvo lugar en la batalla de Alcañiz ocurrida el 23 de mayo del año siguiente 1809 (expediente militar antes citado). Por aquellas fechas formó parte, como voluntario, del Segundo Ejército de Aragón y Valencia que mandaba el general Joaquín Blake. Este ejército se organizó en Tortosa los meses anteriores a esta batalla, y allí debió de estar Armengol recibiendo instrucción. Una vez estuvo en condiciones operativas (lo formaban 8.500 infantes, 500 jinetes y 19 cañones) este ejército se dirigió a Aragón (Zaragoza había sido tomada por las tropas francesas el 4 de marzo de ese año 1809 tras el segundo sitio; por su parte Alcañiz había sido asaltada y tomada el 26 de enero anterior por las tropas francesas mandadas por el general Guatire; por otra parte desde mayo mandaba este ejército francés, es decir el III cuerpo del ejército francés situado en Aragón, el general Suchet el cual había sido nombrado para sustituir al general Junot). 

Estas tropas españolas al mando de Blake, con las cuales iba Armengol, salieron de Tortosa el 7 de este mes de mayo, el día 20 estaban cerca de Alcañiz. Ante la proximidad de este ejército español el general Laval decidió retirar las tropas francesas que ocupaban esta población y retirarse a la de Híjar situada no lejos de allí en dirección a Zaragoza. Allí se le unió Suchet que había salido de Zaragoza con casi toda la primera división. La llegada de Suchet a Híjar fue el 22 de mayo, y el 23 ya estaban las tropas francesas desplegadas frente a Alcañiz. Las españolas por su parte tuvieron tiempo de preparar la defensa situándose por los cerros que circundan a esta población aragonesa. 

Plano de la Batalla de Alcañiz, donde Armengol, con 22 años, tuvo su bautismo de fuego y demostró un gran valor,  según consta en su expediente militar. Fuente: Cartografía de la Guerra de la Independencia 

Al amanecer de ese día comenzó el fuego. Durante toda la mañana se sucedieron los intentos de las tropas franceses de llegar a los cerros defendidos por las españolas que los rechazaron una y otra vez; en estos combates destacó la infantería de cazadores de Fernando VII y voluntarios de Valencia (entre los cuales debió estar Armengol), y la infantería de línea del regimiento América y la del suizo Traxler nº5; las posiciones fueron mantenidas en los cerros de Los Pueyos, de Las Horcas y el del Tiro de Cañón. Tras siete horas de combate, que ocasionaron muchos muertos y heridos, cesó el fuego. Llegó la oscuridad de la noche, y Suchet, dada la imposibilidad de rendir la plaza, decidió retirar su ejército en dirección a Zaragoza, cosa que los españoles descubrieron al amanecer del día 24. Esta fue considerada una gran victoria de las armas españolas, aunque Blake, dada la inferioridad en caballería, decidiera no perseguir a las tropas francesas. 

Según el referido expediente militar de Armengol, su comportamiento en esta batalla fue de gran valor, y de hecho, con fecha de 1 de junio de 1809, es decir días después de la batalla, fue incorporado al regimiento América como granadero en las compañías de guías. Las compañías de guías eran las que iban delante en las marchas tratando de descubrir al enemigo y buscando los sitios más seguros por donde debían de pasar las tropas, eran, por lo tanto, compañías expuestas a muchos peligros. 

Granadero del Regimiento de América (finales del s. XVIII), al que perteneció Armengol encuadrado en sus Compañía de Guías. Estas, siempre en la vanguardia y expuestas a múltiples peligros, informaban de las posiciones del enemigo y señalaban las rutas más adecuadas al resto de las tropas. Fuente: digitalgallery.nypl.org

Desde esta fecha hasta a la del 1 de junio de 1811, en la cual recibe el nombramiento de sargento primero, Armengol debió de intervenir en las siguientes operaciones de este ejército: primero en el avance de Blake hacia Zaragoza, y subsiguiente acción del 15 de junio de este 1809 en las cercanías de la localidad de Maria distante legua y media de Zaragoza; en esta acción las tropas españolas fueron rechazadas. Luego en Belchite, en cuya batalla fueron derrotadas las españolas y dispersado buena parte de este ejército mandado por Blake, cuyas unidades tuvieron que huir hacia Tortosa (también Alcañiz fue recuperado por las tropas francesas por entonces). Y quizá también, meses después, en el intento infructuoso de Blake de socorrer a Gerona sitiada por las tropas francesas, ciudad que finalmente capituló en diciembre de 1809 .

Durante el año 1810, ocupada buena parte de Cataluña y Aragón, las tropas francesas mandadas por Suchet fueron avanzando hacia Valencia. De hecho entre febrero y marzo de este año 1810, siendo el capitán general de Valencia José Caro, Suchet llevó a cabo una operación militar en la cual, tras tomar Sagunto, consiguió situar sus tropas, el día 5 de marzo, a la izquierda del río Guadalaviar y en los arrabales, próximos a la propia ciudad de Valencia, los de San Pío V y el Palacio Real (Suchet mientras tanto establecía su cuartel general en el Puig); no obstante no pudo hacer capitular la ciudad en esta ocasión al no tener suficientes tropas, y sobre todo artillería; el sitio fue levantado entre el 10 y el 11 de marzo. Armengol seguramente estuvo esos días entre las tropas que defendían la ciudad. 

En el verano de este mismo año de 1810 tiene lugar la expedición militar mandada por Caro para tratar de ayudar en la defensa Tortosa, todavía en poder de los españoles pero amenazada de sitio. La expedición estaba compuesta por unos diez mil soldados de infantería (quizá entre ellos Armengol), pero Suchet, con diez batallones, artillería y caballería, le salió al encuentro en Calig obligando a los españoles a retirarse. Las tropas francesas ocuparon Castellón de la Plana el 16 de agosto, y Tortosa capituló finalmente en los primeros días del siguiente año 1811.

Xilografía del General Suchet en los años de la Guerra de la Independencia, recién ascendido a Mariscal por Napoleón. Musée National des Châteaux de Malmaison et de Bois-Préau. Rueil-Malmaison.
Armengol asciende en el escalafón militar con fecha del 1 de junio de este año 1811 a sargento 1º (continua en el Regimiento América). Poco después de esta fecha tiene lugar otro intento de las tropas españolas de intentar romper el avance de las francesas sobre Valencia. Fue la expedición para liberar Tarragona en la que quizá participó aunque no tengo datos sobre esto. Esta expedición consistió en que una división mandada por el general Miranda (unos cuatro mil infantes) fuera embarcada en Valencia; el desembarco de la misma se produjo en Villanueva de Sitges el 14 de junio de este 1811, no obstante la operación fracasó ya que, tras resistir los ataques de los franceses, tuvo que volver a embarcarse el 8 de julio en Arenys de Mar regresando a Valencia.

El Gobierno Militar y la Junta Superior de Valencia, dada la situación, decidieron utilizar todos los medios para obstaculizar el avance francés, entre ellos el de dar todo su apoyo a las partidas de guerrillas para que llevaran a cabo acciones contra las avanzadillas francesas y, asimismo, en la retaguardia de las mismas. Es por entonces (agosto de 1811) cuando el capitán general de Valencia marqués de Palacio, D. Carlos O`Donnell, nombra a Armengol (en su citado expediente consta la fecha del 18 de agosto) comandante de partida de guerrillas, aunque a efectos militares su grado es de capitán ayudante particular de partidas honradas de guerrillas con el sueldo correspondiente. Sin duda durante el tiempo que ha estado en las compañías de guías ha demostrado un gran valor y decisión, lo cual, ahora que ya era sargento, le ha hecho merecedor de este nombramiento. 

Mientras tanto las tropas francesas se acercaban cada más a Valencia; Armengol tiene que darse prisa para organizar su partida. El general Joaquín Blake, a la sazón nombrado por la Regencia jefe del ejército para defender la Ciudad y Reino de Valencia, trata de presentar batalla al ejército de Suchet en las cercanías de Sagunto, va a ser una batalla decisiva para la suerte de la propia Valencia; sin embargo la suerte de la batalla, el 25 de octubre, es adversa para las armas españolas y el general Adriani, que manda las tropas españolas que defienden Sagunto tiene que rendir la plaza tras varios asaltos de las tropas francesas. 

Plano de la Batalla de Sagunto (25 de octubre de 1811). De gran importancia estratégica, fue ganada por los franceses al mando de Suchet, que meses después ( el 9 de Enero de 1812) tomaría Valencia. Atlas de la Guerra de la Independencia. José Gómez de Arteche. Fuente: Wikipedia

En los siguientes días las tropas francesas cruzaron el río Turia y comenzaron a tomas posiciones frente a los atrincheramientos que los españoles habían hecho para la defensa de la ciudad; pronto colocarán la artillería que pocos días después bombardeará la ciudad. 

La partida que manda Armengol tiene una acción por estos días que merece ser recogida como noticia por la Gazeta de la Regencia de las Españas (diario que se imprimía en Cádiz), pues esta publicación dice, en su número del jueves 30 de enero de 1812, lo siguiente de su partida, unas de las quince que, compuestas de naturales del reino, trabajaban para incomodar al enemigo. La información estaba fechada en Valencia el 24 de diciembre y decía lo siguiente:

Asimismo D. Francisco Armengol comandante de la segunda partida patriótica, salió el día 14 de diciembre á reconocer el campo de los franceses, mató cuatro en la alquería de la Torre, persiguió á otros varios, de los que murieron dos, y se retiró oportunamente cuando le obligó a ello la reunión de los enemigos, y el fuego que le hicieron de artillería. Le acompañaron en esta acción y se distinguieron varios individuos de las partidas de Malferit y de Fuente La Higuera.

Así pues, Armengol y el grupo de guerrilleros a su mando, entre los cuales estaban individuos de las mencionadas partidas de su pueblo natal y de Fuente La Higuera (pueblo de donde era su madre como he dicho) sorprendieron a unos cuantos soldados de las avanzadillas del ejército francés, soldados que quizá estaban allí en misión de inspección del lugar o quizá descansando, y tras matar a algunos de ellos en el enfrentamiento, y perseguir al resto, tuvieron que retirarse al ver más tropas francesas. 

Botón de la Milicia Honrada de Valencia. Estas milicias eran unas fuerzas de orden público que sustituían a la Milicias Provinciales y Urbanas, incorporadas al ejército por las necesidades de la guerra. Este peculiar nombre se debe a que sus componentes debían ser personas que disfrutasen de rentas, sueldos y salarios fijos, es decir, "con lo necesario para el mantenimiento y decencia de su esfera"  Foto: todocoleccion.net

El sitio de la ciudad de Valencia, no obstante, se fue completando mientras las tropas españolas permanecían en la ciudad. En la noche del 28 de este mes de diciembre  Blake ordenó que parte de estas tropas salieran por la puerta de S. José aprovechando la oscuridad, pero fueron descubiertas y ante el fuego enemigo tuvieron que retroceder. En los días siguientes los atrincheramientos de Quarte y S. Onofre se evacuaron sin ser atacados, y el de Manises también lo fue a pesar de que tan sólo sufrieron un fuego no muy intenso; en estos atrincheramientos quedaron abandonadas piezas de artillería. 

El último reducto de la línea defensiva de las tropas españolas fue el tramo entre S. Vicente y Monteolivete, en este último atrincheramiento estaba Armengol con sus guerrilleros ayudando en la defensa tal y como menciona su expediente militar. Con la pérdida del mismo, el 4 de enero del nuevo año 1812, la artillería del ejército francés se pudo situar a muy corta distancia de los muros de la ciudad a punto para iniciar el bombardeo. Las únicas tropas españolas que habían podido permanecer fuera de la ciudad eran las que mandaba el general Zayas, situadas en Mislata, y las del general Nicolas Mahy que lo estaban en las riberas del Júcar, éstas, desde allí, se dirigieron a Alicante ante la inminencia de la capitulación de Valencia. 

El día 5 de este mes de enero, entre la una y las dos de la tarde comenzó el bombardeo de la ciudad, continuando los días 6, 7 y 8, hasta la capitulación que fue el día 9. Armengol debió de estar esos días dentro de la ciudad en la cual había una multitud entre tropas y civiles, y una gran agitación por el temor a las bombas que lanzaba la artillería francesa, y es casi seguro que estaba dentro de la ciudad porque el día anterior al de la capitulación, es decir el día 8 de enero, Armengol recibía la confirmación de su nombramiento, aprobado por la Junta de Valencia y autorizado por Blake, de capitán de Cuerpos Francos y comandante de guerrillas (expediente militar).

Las Torres de Quart en Valencia todavía conservan los impactos de la artillería francesa. Francisco Armengol, ya comandante, participó hasta el último momento en su defensa y salió de allí vestido de paisano, ocultando su graduación, para evitar ser deportado a Francia. Foto: Google Imágenes


Armengol debió de esconder bien su nombramiento ya que las tropas francesas empezaron a entrar en la ciudad el día 9. Por el acuerdo de la capitulación fue permitida la salida de las tropas españolas desarmadas, pero los oficiales,  jefes, y el propio general Blake quedaron prisioneros y fueron llevados a Francia. La Junta y las tropas españolas que habían podido permanecer fuera de la ciudad se dirigieron hacia Alicante, para allí continuar organizando la resistencia y mantener la administración del reino de Valencia, administración dependiente de la Regencia y de las Cortes reunidas en Cádiz, de hecho esta ciudad, y Cádiz, fueron las únicas ciudades españolas que no fueron ocupadas en ningún momento de la guerra por las tropas francesas. Armengol, con su nombramiento, vestido de paisano también se dirigió a aquella ciudad. 

Cuando llegó a Alicante quizá pudo presenciar la llegada frente a los muros de la misma ciudad de una columna de caballería e infantería francesas al mando del general Montbrun. Esta columna tenía como misión ayudar a Suchet en el sitio de Valencia (venían del ejército del centro), pero al llegar a Almansa y tener noticias de la capitulación se había dirigido a Alicante para tratar de rendirla esperando conseguirlo por el efecto de la  sorpresa. Pero en Alicante había concentradas ya muchas tropas españolas y estaba bien defendida, así que Montbrun no tuvo otra opción que retirarse.   

En Alicante, pocas semanas después, fue nombrado comandante general del Reino de Valencia D. Francisco Copons, mientras que para organizar y dirigir las partidas de guerrillas lo fue D. Francisco Samper, éste con el cargo de comandante general de las mismas. De ambos iba a recibir las órdenes Armengol durante este año y medio que iba a durar la ocupación de las tropas francesas en territorio valenciano . Sus misiones iban a continuar siendo las de conseguir información útil para las operaciones del ejército español, y las de acciones sobre partidas francesas.

Francisco Copons y Navia (1764-1842). Fue nombrado Comandante General del Reino de Valencia en 1812 y bajo su mando estuvo Armengol como comandante de guerrillas hasta el fin de la guerra. Foto: Google Imágenes.

En el referido expediente militar de Armengol se menciona que, como comandante de guerrillas, desempeñó las órdenes recibidas a satisfacción de sus jefes. Y como hecho más destacado cita la acción de Enguera en el año 1812 en la que fue herido gravemente y muerto su padre por el enemigo. Sobre esta acción de Enguera no he encontrado ninguna información, no obstante sí que constan algunos hechos quizá relacionados con la misma; así la llegada a aquella población, el 6 de mayo de este 1812, de algunas tropas francesas del regimiento 121 de infantería y un escuadrón de dragones por órdenes del general Musnier; estas tropas se alojaron en el convento de carmelitas de la población en el cual hubo destrozos por la estancia de las mismas allí; también que durante el mes siguiente, el 4 de junio, llegaron tropas de otro regimiento, el 114 de infantería, el cual se alojó asimismo en el citado convento. 

Sobre la actividad de las partidas de guerrilleros en zona valenciana próxima existe un despacho del barón de Monmarie, gobernador militar de San Felipe, para que desde el ayuntamiento fueran enviadas veredas a las justicias de los pueblos de Cofrentes, Ayelo de Malferit y Fuente la Higuera, en las cuales se les dijera que, bajo su responsabilidad, proporcionasen noticias de lo que ocurriera en sus pueblos; que duda cabe que esto se debía a las actividades de las partidas de guerrillas. 

No obstante, quizá la acción de Armengol y su partida fuera entre octubre y noviembre cuando, con motivo del desembarco de tropas anglo-sicilianas en Alicante (ocurrió en agosto de este mismo año), Suchet ordenó el refuerzo de la línea defensiva entre Mogente y San Felipe, estableciendo él mismo su cuartel general  en esta última población; por entonces fue fortificado el Castillo también. Otro hecho es el de que, como mencioné en mis escritos que he citado, en octubre del mismo año existe constancia del enterramiento de un soldado de este regimiento 114, y en el mes siguiente el de otros dos  enterramientos, el de un soldado de este mismo regimiento y otro del 121; como he dicho tropas de ambos regimientos habían estado alojadas en el convento de Enguera. 

Fuera como fuese el hecho es que en las cercanías de Enguera, en cuyo término hay empinados y ásperos montes llenos de pinos y maleza, y  profundos barrancos, la partida mandada por Armengol tuvo un enfrentamiento con soldados, quizá de alguno de estos dos regimientos; el resultado no pudo ser peor para él, pues cayó gravemente herido y su padre, José Armengol, fue muerto. Éste debió de ser enterrado en el cementerio de la población, mientras Armengol tuvo que huir como pudo, pues si hubiera caído en poder de las tropas francesas no hay duda de que hubiera sido pasado por las armas. El hecho de la muerte de su padre seguro que le incitó más en su decidido afán de lucha contra las tropas invasoras.     

Una vista de la Sierra de Enguera. Por estos parajes Armengol tuvo un enfrentamiento con soldados franceses. En la acción murió su padre y él resultó herido de gravedad, aunque consiguió huir. Foto: Google Imágenes

Herido de gravedad buscaría refugio en algún lugar en el cual tuviera seguridad de no ser delatado, y allí esperar la curación. Cuando las heridas curaron, debieron tardar meses en hacerlo, las tropas francesas mandadas por Suchet estaban ya abandonando el territorio valenciano, cosa que ocurrió a principios de julio del año siguiente 1813 (se retiraron hacia Cataluña después de la derrota de sus armas en la batalla de Vitoria, y la huida del rey José a Francia). Armengol, por entonces, quizá estaba ya en Alicante.

No hay datos sobre si, al final de la ocupación francesa del territorio valenciano, Armengol estuvo en el largo asedio de las tropas españolas a la plaza de Denia, pero bien pudo ser pues en este asedio participaron muchas de las guerrillas que habían luchado durante la ocupación, y además su regimiento, es decir, el América. Dicho asedio comenzó el 15 de junio con la llegada a sus inmediaciones de partidas de guerrilleros y algunas tropas de dicho regimiento. Por su parte las tropas francesas de la plaza, al mando del comandante Brin, se retiraron al castillo y preparaban allí la resistencia (en la población entraban las tropas españolas el 16 de septiembre). En dicho castillo todavía resistieron los franceses hasta el 5 de diciembre; y para conseguir la rendición tuvo que ser bombardeado el mismo. Tras la rendición, tan sólo sobrevivieron ciento cuarenta y un soldados de la tropa francesa, el comandante Brin y éstos soldados salieron en formación ante la admiración de todos; luego fueron llevados prisioneros a las islas de Palma de Mallorca y Cabrera .  

Por este tiempo y hasta la entrada en Valencia del rey Fernando VII, en mayo de 1814, hay un episodio en la vida de Armengol que no he podido aclarar, pues lo cierto es que estuvo un tiempo en prisión por sentencia de consejo militar. Dicha estancia en prisión viene mencionada en un informe del jefe político de Valencia al de Pamplona en 1822 al que luego me referiré. ¿Cuál fue el motivo?, quizá algún altercado con algún superior militar como consecuencia de la obligatoriedad de la jura de la Constitución del año 1812. ¿Comenzó por entonces el odio de Armengol a los liberales y a esta constitución que defendían?, es posible. 


Postal que muestra a un oficial del Regimiento de Valencia con uniforme de la época - España 1810.- Pintada por Salas y Editada en 1979. Foto: todocolección.net

El decreto firmado por Fernando VII en Valencia por el cual abolía todo lo legislado por aquellas Cortes, y que significaba la vuelta a su poder absoluto, debió de ser el motivo por el cual salió libre Armengol; este hecho le debió de reafirmar en sus ideales de fidelidad al rey. En el mismo informe de dicho jefe político se dice que después de haber estado algún tiempo en la cárcel pasó a Madrid y luego a su tierra. 

A Madrid fue también el rey después de firmar dicho decreto; en su viaje le acompañó el general Xavier Elío con las tropas a su mando. Este general navarro había luchado en el territorio valenciano contra las tropas francesas, y también había sido uno de los militares que apoyaron a Fernando VII en su decisión de volver a gobernar con poder absoluto. Elío regresó después a Valencia ejerciendo su cargo de capitán general con autoridad férrea y tiránica hasta el año 1820, es decir hasta el comienzo del Trienio Liberal. Armengol bien pudo ir a Madrid con las tropas que acompañaron al rey, pero luego, al igual que el general Elío, regresó a su tierra valenciana.  

(continuará)

Fernando Goberna. Publicado en la revista Almaig, año 2010. Ilustraciones: Redacción del blog.